خط مشی برنامه حسابداری شخصی بانک بر حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران بنا نهاده شده است. لذا همانطور که بارها نیز عنوان شده است، جهت جلب اطمینان کاربران، این، یکی از دلایل اجتناب از افزودن قابلیت‌هایی است که الزاماً دسترسی به اینترنت را طلب کنند.

تا به امروز وظیفۀ حفاظت از فایل‌های پشتیبان تماماً به عهدۀ کاربر قرار داده شده بود. اما از آنجایی که احتمال دسترسی غیرمجاز به فایل‌های پشتیبان از طرف دیگران غیرمحتمل نیست، لذا در نسخۀ بعد بخشی از این وظیفه را به عهده خواهیم گرفت. در همین راستا در نسخۀ بعد امکان رمزگذاری فایل‌های پشتیبان فراهم شده است، تا از امکان هرگونه استفاده غیرمجاز از فایل‌های پشتیبان جلوگیری شود.

با ما همراه باشید.