غیرفعال شدن بخش پشتیبانی

حسابداری شخصی بانک

با توجه به عدم استقبال کاربران از بخش پشتیبانی و ارسال درخواست‌های پشتیبانی از طریق ایمیل، بخش پشتیبانی به طپر کامل غیرفعال شده و پشتیبانی به روال سابق از طریق ایمیل صورت خواهد پذیرفت.