نسخه 36 فایل قالب پیامک‌های بانکی آماده و جهت دریافت در سایت قرار داده شده است.

تغییرات:

  • افزودن فرمتی جدید از پیامک‌های ملل و خاورمیانه

برای دریافت به بخش راهنما/پیامک‌های بانکی