1. Home
  2. Docs
  3. حسابداری شخصی بانک...
  4. اشخاص

اشخاص

اشخاص با این هدف ثبت می‌شوند تا بتوانید از آنها در طرف حساب چک‌ها و یا طلب و بدهی‌ها و یا به عنوان اعضای خانواده استفاده کنید.. با نگه داشتن انگشت خود بر روی یکی از طرف‌های حساب می‌توانید به امکانات بیشتری که برای مدیریت آنها در نظر گرفته شده است دسترسی یابید.

توجه داشته باشید طرف‌های حسابی که حداقل در یک مورد (چک، طلب و بدهی) در حال استفاده باشند قابل حذف نیستند.

برای تعریف اعضای خانواده، کافیست هنگام تعریف یک شخص گزینۀ «اعضای خانواده» را فعال کنید. یا در لیست اشخاص، آیکن روبروی شخص را لمس کنید.

در نسخه‌های بعد از 6.1 امکان ثبت و ذخیرۀ اطلاعات حساب اشخاص فراهم شده است. برای این منظور هنگام تعریف حساب می‌توانید صاحب حساب را شخص مورد نظر انتخاب کنید. یا پس از ورود به بخش اشخاص می‌توانید شخص مورد نظر را لمس کرده و گزینۀ «مشاهدۀ حساب‌ها» را انتخاب کنید. در صفحۀ لیست حساب‌ها می‌توانید حساب‌های شخص مورد نظر را مشاهده کنید.

حساب تعریف‌شده برای اشخاص، در لیست حساب‌های اصلی برنامه نمایش داده نمی‌شوند، بلکه فقط از بخش اشخاص، با لمس شخص و با انتخاب «مشاهدۀ حساب‌ها» نمایش داده می‌شوند.

در حال حاضر در صورتی که حسابی را برای «کاربر اصلی برنامه» که شما هستید، تعریف کنید، امکان تغییر صاحب حساب آن به شخص دیگر وجود ندارد. همچنین اگر حساب برای شخصی تعریف شده باشد، امکان انتقال آن به «کاربر اصلی برنامه» وجود ندارد. اما می‌توانید صاحب حساب را برای حسابی که برای شخصی تعریف شده است، به شخص دیگر تغییر دهید.