1. Home
  2. Docs
  3. حسابداری شخصی بانک...
  4. رویدادها

رویدادها

رویدادها با هدف دسته‌بندی تراکنش‌ها برای رویدادی خاص در نظر گرفته شده‌اند. مدیریت رویدادها کاملاً مشابه مدیریت دسته‌بندی‌ها است.

جهت روش شدن بیشتر رویدادها، فرض کنید می‌خواهید برای مراسم خاصی هزینه کنید. می‌خواهید در انتها به تمام تراکنش‌هایی که برای مراسم خاص متحمل شده‌اید دسترسی داشته باشید. اما نمی‌خواهید از دسته‌بندی‌ها برای این امر استفاده کنید. چرا که می‌خواهید از دسته‌بندی‌ها برای گروه‌بندی هزینه‌هایی که برای بنزین اتومبیل، خرید میوه و … کرده‌اید استفاده کنید. به همین دلیل رویدادی با عنوان مراسم مورد نظر تعریف می‌کنید. سپس همزمان با این که هر تراکنش را که مرتبط با آن مراسم است به رویداد مربوط به آن نسبت می‌دهید، هر تراکنش را به دسته‌بندی مربوط به خود هم نسبت می‌دهید. در نتیجه در انتها می‌توانید به لیستی از تمام تراکنش‌های آن مراسم دسترسی داشته باشید، بدون این که دسته‌بندی خود را از دست داده باشید.